หน้าแรก

0
จำนวนบุคลากร (คน)
0
จำนวนนักเรียน (คน)
0
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน

                    เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ  โรงเรียนระยองวิทยาคม พัฒนาขึ้นโดยงานสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล (Input) ไว้ในฐานข้อมูล (Storage) และการนำข้อมูลไปประมวลผล (Processing) เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ออกมาในรูปแบบของสารสนเทศที่ดี (output) เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความเหมาะสม อาทิ การช่วยสนับสนุนการบริหาร วางแผน ตัดสินใจ วิเคราะห์และติดตาม หรือการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด