ข้อมูลพื้นฐาน

            โรงเรียนระยองวิทยาคม เกิดจากการรวมโรงเรียนเก่า 2 โรงเรียนเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2442) และโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2463) ซึ่งโรงเรียนระยองวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2514 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เหมาะสม สะดวกในการจัดสรรอัตราครูและงบประมาณเพื่อการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนดังกล่าวเข้าด้วยกัน บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยอง-มิตรอุปถัมภ์ โดยมี นายกนก จันทร์ขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ส่วนโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” นั้น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยองฝ่ายประถม

            โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแรกแบบสหศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 ระดับ คือ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการ ค.ม.ภ. (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค) รุ่นที่ 1 และเริ่มใช้หลักสูตร ค.ม.ส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา จากการที่โรงเรียนระยองวิทยาคมเข้าอยู่ในโครงการดังกล่าว ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีอาคารเรียน โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรมากขึ้น ทำให้โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่โรงเรียนหนึ่ง จากนั้นโรงเรียนก็เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูระยองวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ และจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวระยอง

คติพจน์                                    นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
                                                  แสงสว่างด้วยเสมอด้วยปัญญา…ไม่มี
                                                  No light is brighter than wisdom.

คำขวัญ                                    เรียนเด่น กีฬาดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน        โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน         เก่ง ดี มีวินัย 

สีประจำโรงเรียน                     น้ำเงิน – เหลือง
                                                  น้ำเงิน คือ ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน
                                                  สีเหลือง คือ ความสุภาพ ความมีมารยาท และคุณธรรม

อักษรย่อชื่อโรงเรียน              ร.ย.ว. และ RYW

ต้นไม้ประจำโรงเรียน              สน, กระถินณรงค์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธมณีรัตนมงคลชัย

สถานที่ตั้ง                               179 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์/โทรสาร                     038-614332

อีเมล                                             rayongwit@hotmail.com

ภายในปีการศึกษา 2569 นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความถนัดสาขาวิชาชีพ ภายใต้ความเป็นไทย

 1. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
 5. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
 6. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 7. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม
 8. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 1. โรงเรียนมีระบบในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีหลักสูตรพิเศษและรายวิชาเพิ่มเติมอย่างหลากหลายให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
 4. โรงเรียนมีลักษณะภูมิทัศน์ ด้านอาคาร สถานที่ ร่มรื่น มั่นคง ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานและสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน
 5. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐาน
 6. ครูและบุคลากร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สะเต็มศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
 7. ครูและบุคลากร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน
 8. ครูมีการสร้างงานวิจัย และสื่อนวัตกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อใช้พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 9. ครูและบุคลากร เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการพัฒนาตนเองตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
 10. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน
 11. นักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 12. นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการสื่อสารและเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพ
 13. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
 14. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ
 15. นักเรียนมีจิตสาธารณะที่ดีต่อโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามหลักสูตร
 16. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
 17. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยจากโรคและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
 18. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
 19. คณะกรรมการสถานศึกษา มีการติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
 20. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
          หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดให้มีแผนการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          1. แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
          2. แผนการเรียน SMART COM
          3. แผนการเรียน ปกติ
          4. แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ English Program
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
          1. แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
          2. แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
          3. แผนการเรียน English for Integrated Studies Program
          4. แผนการเรียน เตรียมวิศวะ
          5. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
          6. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
          7. แผนการเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
          8. แผนการเรียน ศิลปะ – ดนตรี – นาฏศิลป์ – กีฬา และธุรกิจ
          9. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน แผน ก
          10. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน แผน ข
          11. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
          12. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
          13. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
          14. แผนการเรียน English Program (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
          15. แผนการเรียน English Program (ศิลป์ – ภาษา)