ด้านนักเรียน (ผลสัมฤทธิ์)

0
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562
0
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563
0
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2564